संस्था

बचतगट
एकूण ६ बचतगट आहेत
.

शैक्षणिक संस्था
यषवंतराव मोरे पाटील आश्रम द्यााळा  अध्यक्ष - सौ. अलकाताई विजय मोरे

सहकारी संस्था
मोढवे वि.का.से.सह. सोसायटी
चेअरमन - बाळासाो भिमसींग मोटे 
स्वयंसेवी संस्था
मरिआई देवस्थान ट्रस्ट
अध्यक्ष - अर्जुन सर्जेराव मोटे